Over ons

Organisatie

In 2016 hebben de Zonnehuisgroep Noord en De Hoven de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) in de gemeente Eemsdelta samengebracht in een maatschap, met als doelstelling de revalidatie voor kwetsbare ouderen nu en in de toekomst te kunnen behouden voor dit gebied. Zodat ouderen in de huidige gemeente Eemsdelta dichtbij huis kunnen revalideren en snel weer terug naar huis kunnen. Maar ook om een revalidatiecentrum te creëren dat regionaal een sterke aantrekkingskracht heeft op zowel revalidanten als zorgmedewerkers en behandelaren.
Het Revalidatiecentrum Eemsdelta is gevestigd in tijdelijke huisvesting in Delfzijl. Samen met de medewerkers wordt, in het kader van de plannen voor aardbevingsbestendige bouw vanuit het Groninger Zorgakkoord, een nieuw Expertisecentrum in Delfzijl ontwikkeld, waarin het Revalidatiecentrum wordt gevestigd, samen met behandelaren vanuit Zonnehuisgroep Noord, De Hoven, Lentis en andere organisaties.

Revalidatiecentrum Eemsdelta streeft voortdurend naar een therapeutisch revalidatieklimaat waarin de revalidatie nauw aansluit op de eigen gewoonten, zin en betekenis in het leven van de revalidant. We werken vanuit herstel en aan het verkrijgen/vergroten van de eigen regie. Als de eigen regie beperkingen heeft, dan handelen wij in de geest van het welbevinden van de revalidant. We werken vanuit het uitgangspunt dat alles revalidatie is. Dit betekent dat het oefenen met alledaagse situaties onderdeel is van uw revalidatieproces. Waar mogelijk worden ook de naasten bij de revalidatie betrokken.
De basis voor een geslaagde revalidatie wordt gelegd door optimale communicatie tussen de revalidant en het behandelteam. Dat bestaat uit ca 40 fte zorgmedewerkers en behandelaren, het revalidatiecentrum beschikt over 50 bedden waarvan het grootste deel voor revalidatie en een aantal bedden voor eerstelijns verblijf en observatie.

Missie/visie en kernwaarden

Onze missie: Hier staan we voor!

Revalidatiecentrum Eemsdelta biedt toegankelijke specialistische multidisciplinaire zorg, en behandeling voor ouderen die revalideren in Noord – Oost Groningen.

Onze visie: Hier gaan we voor!

Wij leveren maatwerk aan de unieke mens. We begeleiden en behandelen onze revalidanten in een therapeutisch klimaat naar een zo optimaal mogelijk herstel. Onze professionele medewerkers zijn het gezicht van onze organisatie.

Onze kernwaarden

We zijn gastvrij: revalidanten stellen wij op hun gemak en we maken ze wegwijs. Geregeld vragen wij of de zorg en behandeling naar wens is. We zorgen dat de revalidanten, maar ook naasten ons makkelijk kunnen bereiken en we maken duidelijk wat wij te bieden hebben. We kunnen goed luisteren en proberen zo goed mogelijk in te spelen op  vragen. We laten mensen in hun waarde

We zijn betrokken: We onderhouden relaties met revalidanten, naasten en samenwerkingspartners. We kunnen ons  inleven in de ander en hebben begrip voor zijn of haar zienswijze of situatie. We zijn betrouwbaar en komen onze afspraken na. We zijn professioneel betrokken

We zijn professioneel: We zijn deskundig. We hebben de houding, kennis en vaardigheden die nodig zijn om ons werk goed te doen.  We zijn goed opgeleid, maar nooit uitgeleerd. Bij het bieden van zorg, diagnostiek en behandeling is het behandelplan van de unieke mens leidend. Wij staan voor een goed aanbod van revalidatie, diagnostiek en tijdelijke behandeling, en verwijzen zo nodig door. We staan open voor de mening van anderen, durven fouten toe te geven en we leren van onze fouten.

We zijn vindingrijk: Bij ons is veel mogelijk. We zijn creatief, en verleggen grenzen. We wachten niet af, maar nemen indien mogelijk samen met de revalidant de eerste stap. We tonen lef, zijn flexibel en bereid te veranderen. We dagen revalidanten uit om als het kan dingen zelf te doen.

Cliëntenraad

De wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) geeft aan dat binnen iedere instelling en Cliëntenraad actief moet zijn. De Cliëntenraad komt op voor de algemene belangen van de revalidant en bewaakt de kwaliteit van de zorg en behandeling. De leden adviseren de manager bij belangrijke beslissingen. Bijvoorbeeld bij  investeringen en aanpassingen in het beleid. De Cliëntenraad is een kritische gesprekspartner en kijkt steeds door de bril van revalidanten. De Cliëntenraad is zelfstandig en onafhankelijk. Dit betekent dat de raad zelf haar standpunten bepaalt. En ook soms ongevraagd advies geeft. Zo geeft de raad revalidanten een stem.
Binnen onze organisatie in de Clientenraad in oprichting. Heeft u belangstelling om zitting te nemen als lid van de Cliëntenraad, of kent u iemand die dit wel  zou willen? U vindt het mailadres op onze contactpagina.

Klachtenprocedure

Uw mening is onze verbetering

Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kunnen er situaties ontstaan waar u niet tevreden over bent. Wanneer u een klacht heeft, gaan we graag met u in gesprek om de oorzaak van uw onvrede weg te nemen. Wij kunnen onze dienstverlening dan verbeteren.

Bij wie kunt u terecht?

Het is belangrijk dat uw klacht op de juiste plek terechtkomt, zodat wij het snel kunnen oplossen. U kunt uw klacht het beste eerst bespreken met de betrokken medewerker(s) of diens leidinggevende. Een open en eerlijk gesprek lost veel op. Het is goed mogelijk dat er sprake is van een misverstand of iets dat eenvoudig aangepast kan worden. Vaak lukt het om in goed overleg al tot een oplossing te komen.

Steun van de klachtenfunctionaris

De medewerker/leidinggevende kan u ook verwijzen naar de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris kent de organisatie, maar is geen directe collega van de medewerkers die de zorg en diensten verlenen. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en kan u ondersteunen en bemiddelen bij de afhandeling van de klacht.

Formele klacht indienen

Revalidatiecentrum Eemsdelta wil klachten graag zoveel mogelijk zelf oplossen, maar het kan gebeuren dat dit niet lukt. U kunt dan gebruik maken van onze formele klachtenprocedure. Uw klacht wordt dan voorgelegd aan de directie van de maatschap van Revalidatiecentrum Eemsdelta.

Uw klacht kunt u via het online klachtenformulier naar ons toesturen.

Oordeel bestuurder

Uiterlijk zes weken nadat de klachtenfunctionaris uw klacht heeft ontvangen, krijgt u een schriftelijk oordeel van de directie van de maatschap van Revalidatiecentrum Eemsdelta.  Deze periode van zes weken kan éénmalig worden verlengd.

In beroep gaan

Als u het niet eens bent met de afhandeling van de formele klacht, kunt u schriftelijk beroep aantekenen bij de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg. U moet het schriftelijk beroep binnen drie maanden na ontvangst van de uitspraak van de bestuurder aantekenen. Meer informatie over de procedure, het indienen, kosten en behandeling kunt u vinden op www.degeschillencommissiezorg.nl. Tegen de uitspraak van de geschillencommissie is geen beroep mogelijk.

Tot wanneer kan ik een klacht indienen?

Hoe sneller u uw klacht kenbaar maakt, hoe eerder een oplossing wordt gevonden. De ervaring leert dat men om allerlei redenen wacht om een klacht in te dienen, soms gebeurt dat zelfs als iemand geen gebruik meer maakt van de zorg of dienstverlening van Revalidatiecentrum Eemsdelta. Blijf liever niet met klachten rondlopen. Laat het ons zo spoedig mogelijk weten. U kunt tot maximaal twee jaar na het plaatsvinden van de onvrede een formele klacht bij ons indienen.

Klachtenregeling

De uitgebreide klachtenregeling van Revalidatiecentrum Eemsdelta is opgesteld conform de Wet Kwaliteit, klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) en is opvraagbaar via de medewerkers of te downloaden van de website, www.Revalidatiecentrumeemsdelta.nl.

Privacy

Wij gaan zorgvuldig met uw privacy om. Overeenkomstig de AVG heeft u recht op inzage en correctie van de bewaarde informatie. Meer informatie leest u in onze privacyverklaring.
Het kan zijn dat om uw klacht goed te kunnen behandelen, de behandelaars van uw klacht inzage nodig hebben in uw dossier. Dit gebeurt alleen met uw toestemming.

Uw mening is onze verbetering

Revalidatiecentrum Eemsdelta kijkt regelmatig naar welke klachten veel voorkomen. Op basis hiervan doen we aanbevelingen om de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening te verbeteren. De directie van de maatschap en de manager van revalidatiecentrum Eemsdelta krijgen jaarlijks een verslag van de geregistreerde klachten. De hoofdlijnen hiervan worden opgenomen in ons jaarverslag.

Contact

Klachtenfunctionaris
U kunt op werkdagen contact opnemen met Gonda Sewnandan via telefoonnummer 0594 508 591 of 06 27 04 22 67 of via e-mail: klachtenfunctionaris@revalidatiecentrumeemsdelta.nl.
Ook kunt u een brief sturen:
Revalidatiecentrum Eemsdelta
T.a.v. klachtenfunctionaris
Postbus 75
9800 AB Zuidhorn

Directie
Revalidatiecentrum Eemsdelta
T.a.v. directie RC Eemsdelta
Postbus 75
9800 AB Zuidhorn

Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg
Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
www.degeschillencommissiezorg.nl

Privacyverklaring